Evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu z veljavno zakonodajo in SRS na osnovi izvirnih in izvedenih  verodostojnih knjigovodskih listin. Pred evidentiranjem knjigovodskih listin je potreben pregled listin ali ustrezajo veljavni zakonodaji. Najpomembneje je, da  se vsi poslovni dogodki evidentirajo sproti, kar omogoča mesečna – pravočasna  poročila in izkaze za potrebe poslovodstev, ki so osnova za pravilne poslovne odločitve tekom leta. Da so dela strokovno opravljena, spremljamo novosti v zakonodaji in se izobražujemo.

 

Računovodstvo zajema vodenje:

 • Glavne knjige
 • Registra osnovnih sredstev
 • Obračun plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin…
 • Davčnih knjig in evidenc
 • Pomožnih knjig

Za vas opravimo tudi poročanja:

 • Statističnim uradom
 • Banki Slovenije
 • Ajpes-u
 • FURS-u
 • Pokojninskemu in invalidskemu zavodu
 • Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS
 • Geodetski upravi RS
 • Drugim institucijam

Dodatna ponudba:

 • Pomoč pri ustanovitvi podjetja ali registraciji dejavnosti preko vem točke
 • Možnost elektronskega poslovanja preko programa Vasco.web
 • Izstavljanje računov v vašem imenu
 • Priprava opominov za vaše dolžnike
 • Priprave e izvršb
 • Pomoč pri kadrovanju
 • Ostala administrativna dela po dogovoru